Obchodné podmienky RASKY interiérový dizajn

Úvodné ustanovenia

Podľa týchto všeobecných obchodných podmienok (ďalej len „VOP“) sa riadia právne vzťahy vzniknuté na základe objednávky služieb uzatvorených medzi Ing. Monika Raškovská RASKY, so sídlom Trieda SNP 61, 040 11 Košice, IČO 52 274 322, zapísanou v Obchodnom registri Okresného úradu Košice, odd. živnosť, č. reg 820-87673 (ďalej len „zhotoviteľ“) a druhou zmluvnou stranou ako objednávateľom

Objednávateľom je fyzická alebo právnická osoba, ktorá si u zhotoviteľa objednáva služby (ďalej len "objednávateľ")

Odchýlky od týchto VOP sú pre strany záväzné iba vtedy, ak sa na nich strany dohodli. V takom prípade majú odchylné zmluvné dojednania prednosť pred znením týchto VOP.

Cenová ponuka a uzavretie objednávky

Ceny služieb zhotoviteľa, uskutočnené pred uzatvorením objednávky (informácie prezentované v reklamných materiáloch alebo podané ústne) sú zásadne nezáväzné

Cenové ponuky zhotoviteľa vystavené na mieru objednávateľovi a potvrdené objednávkou sú zaväzné

Objednávateľ nesie plnú zodpovednosť za pravdivosť údajov, ktoré uviedol v objednávke

Osoba uvedená na objednávke potvrdzuje svoje oprávnenie konať v mene objednávateľa z titulu svojho funkčného, resp. pracovného zaradenia u objednávateľa, prípadne na základe splnomocnenia osobou oprávenou konať v mene objednávateľa

V prípade dodávania služieb u objednávateľa, na jeho nehnuteľnosti alebo na nehnuteľnosti, vo vzťahu ku ktorej má objednávateľ nájomné alebo iné užívacie právo, objednávateľ odoslaním objednávky zhotoviteľovi deklaruje, že má vlastnícke, nájomné alebo iné užívacie právo k miestu dodávania služieb, a že dodávaniu služieb nebránia nijaké právne alebo faktické prekážk

Objednávkou sa považuje potvrdenie cenovej ponuky zhotoviteľa zo strany objednávateľa elektronicky, telefonicky alebo ústne.

Objednávka sa považuje za prijatú a právne záväznú momentom potvrdenia zo strany zhotoviteľa a to zaslaním potvrdenia objednávky objednávateľovi.

Vedľajšie dojednania strán sú platné a účinné iba v prípade, ak sú potvrdené zo strany zhotoviteľa

Fakturácia a platobné podmienky

Fakturácia ceny za dodanie služieb sa uskutočňuje podľa cien dohodnutých medzi stranami na základe vystavenej cenovej ponuky

Na základe uzavretia potvrdenia cenovej ponuky objednávateľom sa uzatvára objednávka zhotoviteľom. Zhotoviteľ vystaví objednávateľovi preddavkovú faktúru, ktorej predmetom je záloha vo výške 50 % ceny za služby. Objednávateľ je povinný zaplatiť zhotoviteľovi preddavok na cenu za služby do dňa splatnosti v zmysle preddavkovej faktúry. V prípade nesplnenia tohto záväzku zo strany objednávateľa je zhotoviteľ oprávnený odstúpiť od objednávky. Dodávanie služieb zažína plnením tohto záväzku zo strany objednávateľa

Odpočítanie zľavy sa uskutočňuje výhradne na základe dohody strán. Zľava je určená zhotoviteľom po dokončení dodávania služieb na základe reálneho stavu (v prípade, že reálny rozsah využitých služieb je menší ako bol rozsah nacenený v ponuke)

Navýšenie ceny sa uskutoční výhradne na základe súhlasu strán. Cena služieb môže byť navýšená v prípadoch uvedených v cenovej ponuke počas dodávania služieb zhotoviteľom (v prípade, že potrebný rozsah služieb je vačší alebo zmenený ako bol rozsah nacenený v ponuke). V prípade, že objednávateľ nesúhlasí s navýšením ceny za objednané služby podľa podmienok, je zhotoviteľ oprávnený ukončiť dodávanie služieb.

Na základe uzavretia objednávky zhotoviteľ vystaví objednávateľovi faktúru za dodané služby, ktorej predmetom je honorár vo výške doplatku ceny za služby. Objednávateľ je povinný zaplatiť zhotoviteľovi honorár na cenu za služby do dňa splatnosti v zmysle faktúry. V prípade nesplnenia tohto záväzku zo strany objednávateľa je zhotoviteľ oprávnený pozastaviť dodávanie ďalších služieb.

V prípade neuhradenia faktúry v lehote splatnosti sa objednávateľ dostáva do omeškania. V takomto prípade je zhotoviteľ oprávnený uplatniť si u objednávateľa úroky z omeškania vo výške 0,05 % z neuhradenej sumy za každý deň omeškania

V prípade, že sa zhotoviteľ dostane do omeškania s dodávaním služieb voči objednávateľovi, sa zaväzuje uplatniť zľavu na cenu za služby vo výške 0,025 % z cenovej ponuky za každý deň omeškania. Zhotoviteľ nie je v omeškaní s dodávaním služieb znemožnené prekážkou, ktorú zmluvné strany nezavinili a nemôžu ju odstrániť ani pri vynaložení všetkého úsilia, ktoré možno od nich spravodlivo požadovať

Zhotoviteľ nie je platcom DPH

Spracovanie a používanie osobných údajov

Objednávateľ udeľuje zhotoviteľovi súhlas so zhromaždením údajov, ktoré oznámil či oznámi zhotoviteľovi v súvislosti s objednávkou

Objednávateľ súhlasí so spracovaním údajov v informačnom systéme zhotoviteľa, s ich uchovávaním po celú dobu trvania vzájomného vzťahu a po dobu potrebnú na ochranu práv zhotoviteľa po skončení dodávania služieb

ďalej v Zásady spracovávania a ochrany osobných údajov

Záverečné ustanovenia

Tieto VOP sú vydané v súlade s ustanovením § 273 ods. 1 Obchodného zákonníka a tvoria neoddeliteľnú súčasť objednávky medzi objednávateľom a zhotoviteľom, a to bez ohľadu na skutočnosť, či je objednávateľom fyzická alebo právnická osoba

Práva a povinnosti strán, ktoré neboli medzi stranami osobitne dohodnuté a nie sú obsiahnuté v týchto VOP, sa riadia príslušnými ustanoveniami § 536 a nasl. Obchodného zákonníka

Tieto VOP sú neoddeliteľnou súčasťou objednávky uzavretej medzi zhotoviteľom a objednávateľom. Objednávateľ svojou objednávkou potvrdzuje, že sa oboznámil s obsahom týcho VOP, ich obsahu porozumel a súhlasí s ich znením