Ochrana osobných údajov

Pokiaľ ste naším klientom, zverujete nám svoje osobné údaje. Zodpovedáme za ich ochranu a zabezpečenie. Zoznámte sa, prosím s ochranou osobných údajov, zásadami a právami, ktoré máte v súvislosti s GDPR (Nariadenie o ochrane osobných údajov). Živnosť Ing. Monika Raškovská RASKY, Trieda SNP 61, Košice 040 11, IČO 52 274 322. Vaše osobné údaje spracovávame ako správca, to znamená, že určujeme, akým spôsobom budú osobné údaje spracovávané, za akým účelom a po akú dlhú dobu

Prehlasujeme

že ako správca vašich osobných údajov spĺňame všetky zákonné povinnosti vyžadované platnou legislatívou, hlavne zákonom o ochrane osobných údajov a GDPR a teda že

 • budeme spracovávať vaše osobné údaje len na základe platného právneho dôvodu, a to predovšetkým oprávneného záujmu, plnenia zmluvy, zákonnej povinnosti či udeleného súhlasu
 • plníme podľa článku 13 GDPR informačnú povinnosť ešte pred zahájením spracovania osobných údajov
 • umožníme vám a budeme vás podporovať v uplatňovaní a plnení vašich práv podľa zákona o ochrane osobných údajov a GDPR

Naše služby nie sú určené pre osoby mladšie ako 16 rokov

Rozsah osobných údajov a účely spracovania

Spracovávame len osobné údaje, ktoré nám sami zveríte a to pre naplnenie týchto účelov

 • poskytovanie našich služieb (meno a priezvisko, e-mailová adresa, telefónne číslo, poštová adresa, fakturačné údaje (názov spoločnosti, IČO, DIČ, čísla bankových účtov))
 • vedenie účtovníctva
 • na marketingové účely Vaše osobné údaje nepoužívame

Údaje potrebujeme k účelu plnenia zmlúv a taktiež k tomu, aby sme vás mohli počas našej spolupráce kontaktovať. Vaše fakturačné a osobné údaje potrebujeme k tomu, aby sme si splnili zákonné povinnosti pre vystavovanie a evidenciu daňových dokladov. Vaše osobné údaje si ponechávame po dobu premlčacích lehôt, pokiaľ zákon neurčí dlhšiu dobu k ich uchovávaniu alebo sme v konkrétnych prípadoch neuviedli inak

Odovzdanie osobných údajov tretím osobám

K vašim osobným údajom máme prístup my a oprávnené organizácie, ktoré zabezpečujú účtovné a realizačné služby. Tie sú viazané mlčanlivosťou a sú preškolené v oblasti bezpečnosti spracovania osobných údajov. Všetky zapojené oprávnené organizácie sú povinné vaše osobné údaje chrániť. V prípade zmluvných spoločností, ktoré zabezpečujú realizáciu diela, sú vaše údaje používané pre vystavenie cenových ponúk a dodanie služieb (meno, priezvisko, telefónne číslo a adresa realizovaného objektu). Dáta spracovávame výhradne v Európskej únii alebo v štátoch, ktoré zabezpečujú odpovedajúcu úroveň ochrany na základe rozhodnutia Európskej komisie

Zabezpečenie osobných údajov

Všetky osobné údaje, ktoré nám poskytnete, sú zabezpečené štandardnými postupmi a technológiami. Používame také bezpečnostné opatrenia, aby pokiaľ možno, nedošlo k neoprávnenému prístupu k vašim osobným údajom, a ktoré s ohľadom na aktuálny stav technológií poskytuje dostatočné zabezpečenie. V súvislosti s ochranou osobných údajov máte rad práv. Pokiaľ budete chcieť niektoré z týchto práv využiť, kontaktujte nás, prosím, prostredníctvom e-mailu raskydizajn@gmail.com. Vo vzťahu k vašim osobným údajom máte hlavne tieto práva

 • právo svoj súhlas kedykoľvek odvolať
 • právo osobné údaje opraviť či doplniť
 • právo na prístup k osobným údajom
 • právo na výmaz osobných údajov (právo byť „zabudnutý“) v určitých prípadoch
 • ďalšie práva stanovené v zákone o ochrane osobných údajov a v obecnom nariadení o ochrane osobných údajov v zmysle Nariadenia Európskeho parlamentu a rady (EU) 2016/679 o ochrane osobných údajov (GDPR)